File not writeable! Talk to a sysadmin... Årsmöte 16 juni-2021 | Motorklubben Tändstiftet
Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

2021-05-26

Kallelse till årsmöte

Onsdagen den 16:e Juni 2021 kl. 18:30

Mötet kommer att äga rum i depån på Elisedalsvägen 13 i Malmö (Malmö Motorstadion). Det gör vi för att årsmötet ska kunna hållas på ett tryggt och säkert sätt och vi ber alla att hålla rekommenderat avstånd till varandra.

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och två rösträknare

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. a, Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b, Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgift

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a) Ordförande för en tid av 2 år

b) Kassör för en tid av ett år (Fyllnadsval)

c) 1 ordinarie ledamöter för tid av 1 år (Fyllnadsval) 2 ordinarie ledamöter för en tid av 1 år.

d) 2 suppleanter med dem fastställd ordning för en tid av 1 år

e) 2 revisorer jämte 1 suppleant för tid av 1 år

f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilken en skall utses till sammankallande

13.Mötet avslutas

Vi ser gärna att så många som möjligt vill närvara då det är viktigt att alla engagerar sig i föreningen för att vi skall tillsammans skapa förutsättningar för klubben.

Välkomna önskar styrelsen

 

 

>