Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

2020-02-27

VIKTIG INFORMATION - Årsmötet inställt

Med anledning av Coronavirusets utbredning har styrelsen beslutat, enligt gällande rekommendationer, att ställa in årsmötet som skulle ha ägt rum söndagen den 29 mars 2020 på Malmö Motorstadion.

Vi grundar detta enligt följande:
Interna möten, årsmöten m.m. inom vår förening drar sällan upp till 500 personer, men det finns risker för smittspridning även vid mindre möten. Oro för smittspridning kan också medföra att antalet närvarande medlemmar inte kan eller vill delta vid ett årsmöte och vi vill inget hellre än att maximera närvaron. Vi behöver verkligen våra medlemmars engagemang för att klubben skall bedrivas. Den situation som råder just nu är extraordinär varvid rekommendationerna är överordnade föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

En ny kallelse kommer skickas ut med ett nytt datum för det inställda årsmötet.


Vi beklagar det inträffade men hoppas på förståelse för åtgärden.

Med vänlig hälsning
Styrelsen, Motorkluben Tändstiftet

 

MK Tändstiftet kallar till Årsmöte

Söndagen den 29:e mars 2020 kl. 13:00
Mötet kommer att hållas i klubblokalen på Elisedalsvägen 13 i Malmö (Malmö Motorstadion).

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och två rösträknare

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. a, Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b, Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

(Samtliga handlingar kommer att finns tillgängliga på kansliet senast 22:a mars)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgift

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Vänligen notera att eventuella förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

12. Val av:

a) Ordförande för en tid av 1 år (Fyllnadsval)

b) Kassör för en tid av två år
c) 2 ordinarie ledamöter för tid av 2 år

2 ordinarie ledamöter för en tid av 1 år.

d) 2 suppleanter med dem fastställd ordning för en tid av 1 år

e) 2 revisorer jämte 1 suppleant för tid av 1 år

f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilken en skall utses till sammankallande


13.Övriga frågor

14.Mötet avslutas

Välkomna önskar styrelsen

>